Om oss

Salsa Kulturförening Varberg grundades år 2000 och är en ideell förening som är politiskt och religiöst obunden. Innan coronapandemin (våren 2020) var vi ca 150 st medlemmar, alla intresserade att dansa och utveckla salsan i Varberg. Vår verksamhet består av bl.a. danskurser i salsa, bachata och kizomba. Vi ordnar även salsacafé, salsafester, workshops och salsaresor.

För innevarande verksamhetsår (2021) ligger fokus på att 'övervintra' corona och därefter får fart på kurser, workshops och rolig socialdans igen. Sedan tidigare vill vi också bli fler förare samt få till ett mer sammanhållet adminsystem.

Medlemmar och andra som vill bidra till föreningens utveckling i stort eller smått är varmt välkomna att höra av sig till styrelsen. Särskilt intressant är att få person med intresse för sociala media och webb samt person som kan agera medlemsansvarig.

föreningens rötter - salsans historia

Anledningen till föreningens namn är att beskriva syfte och verksamhet. Ordet ’kultur’ finns med för att omfamna hela det breda kulturbegreppet ’salsa’ som är väldigt mångfacetterat och kopplat till salsans historia.

Salsa är en musik som har djupa rötter från Kuba. Rötterna kommer från olika musikstilar som växt fram under lång tid. Mycket musik härstammar från de slavar som fördes från Västafrika, bland annat Nigeria, för det hårda arbetet med sockerrör och kakao. Exempel på de afrokubanska rytmerna är rumba, son, chachacha, guagancó och pilón.

Salsan utvecklades under början av 1900-talet på östra Kuba, framförallt i Santiago och spred sig senare till Havanna och resten av ön. De olika stilarna blandades till vad vi idag kallar salsa (sås, blandning). Man kan fortfarande hitta mönster från de olika danserna i dagens moderna salsa.

På Kuba kallas dansen salsa för casino, helt enkelt för att den dansades på spelkasinon. Och därifrån kommer namnet rueda de casino eller bara rueda som vi hos oss känner som ringdans.

Salsa är Kubas nationaldans. Genom dess historiska rötter har den blivit en viktig del i kulturens kärna. Musiken spelas överallt, på gator och torg, i cykeltaxin och på nattklubben. Salsan återspeglar även den afrokubanska kulturen, där dans och musik kommer ur religiösa inslag.

Kuba är centrum för salsan, även om den kommersialiserades i USA på 60-talet och ur detta utvecklades även andra stilar som till exempel linjestil. Salsan har spridit sig över världen och blivit mycket populär framförallt i hela Latinamerika, Nordamerika och Europa. Många kubanska artister är ledande inom salsamusiken och landet tar varje år emot många turister som kommer till Kuba för att uppleva salsa och även att utvecklas i sin dans.

Salsa är således ett väldigt brett begrepp med många innebörder både nationellt för Kuba och kulturellt. För den som vill fördjupa sig så ger denna länk en lång och komplex historiebeskrivning av både salsamusik och -dans. Det finns också en film på Youtube, El cantante, som beskriver salsans begynnelse. Filmen Buena Vista Social Club kan också rekommenderas.
 

Källa: oklar upphovsman. Kan vara Salsa en Puerto Vallarta  https://www.facebook.com/salsaenpuertovallarta/

nutid och framtid

Föreningen av idag vill vårda salsaarvet från Kuba och samtidigt vara öppen för den utveckling som hela tiden sker. Därför dansar vi också till bachata med rötter från Dominikanska Republiken och kizomba med rötter från Angola - som i sin tur influerats av danserna semba och zouk från Antillerna och Guadaloupe. Reggaeton är en ny genre med rötter från Puerto Rico som i sin tur har släktskap med salsaton. Den 'röda tråden' är Karibien. Länderna i denna region har ett gemensamt arv genom kolonier och slavhandel från Afrika. 

Vi är en förening som vill skapa kunskap, nyfikenhet och aktiviteter med fokus på salsadans med dess rötter och utveckling. Detta summeras i föreningens syfte som är att:

- vara ett forum där salsaintresserade skall kunna träffas och umgås
- verka för medlemmarnas utveckling i salsadans (se bilden ovan) genom olika aktiviteter.
- verka för integration mellan människor med olika kulturell bakgrund.

Vi kan 20+ år efter föreningens grundande konstatera att vi i Varberg älskar den kubanska salsan och arbetar för att sprida den kubanska kulturen överallt där vi får möjlighet. Ett exempel på det är våra kurser i son. Samtidigt har vi kurser i bachata, kizomba och andra danser som kan förknippas med det afrokaribiska arvet. Vi är nyfikna på kroppen som instrument för rörelse och musikalitet. Vi utforskar samspelet mellan förare och följare.

Hur tycker du att föreningen ska utvecklas under 2020-talet? Vilka aktiviteter vill du bidra till? Välkommen att kontakta oss i styrelsen.  

Styrelse

Styrelsen består sedan 202103215av:

Ordförande Niklas Angmyr (niklas@angmyr.se, 0733904079)
Kassör Ulrika Adamsson
Sekreterare Louise Carlsson
Ledamot/Kontaktperson Lollo Fagerlind
Ledamot Anna Maria Friis
Suppleant Anna Bang

Valberedning Björn Mellquist och Ingrid Åkesson.
Revisor Hans Sandström

Kontaktperson: Lollo Fagerlind, Tel:0731-411093
 
Epost: info@salsameravarberg.se

Bankgiro: 243-6012

Organisationsnummer: 802489-8309

Swish nummer: 123-1159011 (Viktigt: ange alltid vem du är och vad det gäller!)

Under våra arrangemang, workshops, kurser, socialdanser, fester med mera förekommer det att föreningen tar foton samt filmar för publicering i sociala media. Om du inte vill vara med på foto och film så säg till så undviker vi självklart att fånga dig på bild.

kontakta oss

Stadgar

STADGAR FÖR SALSA KULTURFÖRENING VARBERG 20070410

§1 Föreningens namn
1.1 Salsa Kulturförening Varberg. Ideell förening som främjar salsakulturen. Säte: Varberg.

§2 Föreningens ändamål
2.1 Föreningen skall vara ett forum där salsaintresserade skall kunna träffas och umgås.
2.2 Föreningen skall verka för medlemmarnas utveckling i salsadans genom olika aktiviteter.
2.3 Föreningen skall verka för integration mellan människor med olika kulturell bakgrund.
2.4 Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§3 Föreningens organisation
3.1 Föreningen kan utöva verksamhet lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
3.2 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderåret.
3.3 Föreningens nyttjar webbsida, e-post och personlig närvaro som kommunikationsmedel mot
medlemmar. I vissa fall kan telefon, brevutskick eller lokal tidning nyttjas för ändamålet.

§4 Medlemskap
4.1 Medlemskap kan beviljas enskilda personer vilka anammar föreningens målsättning och stadgar.
4.2 Medlemsavgift erlägges till föreningen i enlighet med årsmötesbeslut.

§5 Mötesformer och dess tillämpningar
5.1 Årsmöte är föreningens högst beslutande organ och ett forum för övergripande överläggningar.
5.2 Möten sker i någon av följande former: årsmöte, extra årsmöte, styrelsemöte, extra medlemsmöte, eller arbetsgruppmöte. 
5.3 Medlemsmöte förekommer normalt en (1) gg/år, då i form av årsmöte. Årsmöte skall hållas innan mars månads utgång och kallelse skall ske minst 21 dagar före mötets avhållande. Styrelse bestämmer tid och plats och kallelse sker med föreningens webbsida, e-post, personlig närvaro, telefon, brevutskick eller lokal tidning.
5.4 Samtliga möten skall protokollföras. Justerat protokoll skall finnas tillgängligt hos ordinarie sekreterare senast tre (3) veckor efter mötet. För arbetsgruppmöten är minnesanteckningar godtagbart dokument, dessa behöver dock ej finnas tillgängliga hos ordinarie sekreterare.
5.5 Vid årsmöte skall följande punkter finnas på dagordning:
 - Mötets öppnande.
 - Val av mötesordförande och mötessekreterare.
 - Val av två justeringsmän, tillika mötesfunktionärer.
 - Fråga om kallelse skett i laga ordning.
 - Godkännande av dagordning.
 - Behandling av verksamhets- och kassaberättelse.
 - Behandling av revisionsberättelse.
 - Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
 - Val av styrelseposter: Ordförande, sekreterare, kassör, kontaktman och ledamöter.
 - Val av revisorer och valberedning.
 - Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 - Behandling av styrelsens förslag samt stadgeenligt väckta motioner.
 - Övriga frågor.
 - Mötets avslutande.
5.6 Vid röstning fattas beslut med handuppräckning och enkel majoritet om annat ej beslutats före
omröstning. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
5.7 Varje enskild medlem, inkluderat styrelseledamöter, har rösträtt som enbart kan utnyttjas av närvarande medlem. Sluten röstning kan ske på begäran av mötesdeltagare.
5.8 Vid omröstning rörande styrelsens ansvarsfrihet har berörda styrelseledamöter ej rösträtt så länge de ej är ansvarsbefriade.
 5.9 Extra medlemsmöte hålles då styrelsen, kassör eller revisor finner det erforderligt, och då får beslut endast fattas i frågor som angivits i kallelse. Kallelse skall då ske minst 14 dagar innan mötets avhållande. Extra medlemsmöte skall också påkallas om 1/3 av medlemmarna så begär, och då skall möte hållas inom 21 dagar.
5.10 Medlem äger rätt att genom motion väcka förslag. Sådan motion skall vara styrelsen tillhanda för beredning senast fyra (4) veckor före årsmöte. 

§6 Föreningens styrelse
6.1 Samtliga styrelseposter väljs på två år. Hälften av posterna väljs vid varje årsmöte, ordförande och kassör får dock ej väljas samtidigt. Om dessa båda poster måste väljas samtidigt så väljs ordförande på ett år och kassör på två år. Mellan årsmötena är styrelsen det högsta beslutande organet.
6.2 Styrelsen består av följande styrelseposter, ansvarsområden och arbetsuppgifter:
- Ordförande: Leder arbetet i förening och styrelse samt ansvarar för att tagna beslut verkställs,
delegerar ansvarsområden och arbetsuppgifter till andra i styrelsen, utlyser möten i
samråd med sekreterare, ansvarar för att inkomna motioner och förslag bereds.
- Sekreterare: För protokoll vid möten, förvaltar protokoll och andra viktiga föreningsdokument,
upprättar och presentera verksamhetsberättelse för årsmöte, ansvarar för uppdaterad
medlemsförteckning, ansvarar för att Kultur och Fritidsförvaltningen delges eventuella
stadgeändringar.
- Kassör: Ansvarar för föreningens kassa och kassabok, föra föreningens räkenskaper samt
upprättar och presenterar kassaberättelse vid årsmöte.
- Kontaktman: Handhar styrelsens externa kontakter.
- Ledamöter: Behjälpliga i föreningsarbetet.
 6.3 Det åligger också styrelseledamöterna att på ett adekvat och säkert sätt förvalta föreningens tillgångar (protokoll, kassaböcker, övriga handlingar, kapital, egendom etc).
6.4 Styrelsen bär solidariskt ansvar gentemot föreningens ekonomi. Vid brist i kassan orsakade av
ovarsamhet från styrelsens sida kan styrelsen ledamöter bli återbetalningsskyldiga.
6.5 Föreningens firma tecknas av två (2) personer, var för sig eller gemensamt: ordföranden och kassör eller av andra som styrelsen förordar. Valbar är medlem i styrelsen.
6.6 Styrelsen är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande, eller då en majoritet av styrelsen
samtycker.

§7 Föreningens räkenskaper och revision
7.1 Föreningens räkenskaper föres per kalenderår och skall jämte bokslut granskas av utsedda revisorer. Revisorerna avger revisionsberättelse senast på årsmöte.
7.2 Det åligger styrelsen att senast den 15 januari varje år överlämna föreningens bokslut, protokoll och övriga handlingar vilka revisorerna anser erforderliga för granskning.
7.3 Styrelseledamot som ej beviljats ansvarsfrihet kan ej fortsätta sitt arbete i styrelsen, även om
innevarande ämbetsperiod ej avslutats. Ledamoten får heller ej fortsätta sitt arbete i styrelsen innan ansvarsfrihet beviljats.

§8 Stadgeändring
8.1 Ändring av stadgarna (utom §2, §8 och §10) kan ske genom 2/3 majoritetsbeslut av årsmöte eller på två (2) av varandra påföljande möten, varav minst ett av dem skall vara ett medlemsmöte, såvida inte förslaget går enhälligt igenom under ett medlemsmöte. Minst 14 dagars tid skall förflyta mellan mötena. För beslut om stadgeändring krävs att förslaget angivits i kallelsen till mötet.
8.2 Ändring i stadgarna om ”Föreningens ändamål” (§2), ”Stadgeändring” (§8) eller ”Föreningens
upplösning” (§10) kräver 2/3 majoritet i två på varandra påföljande medlemsmöten.
8.3 Vid tvist om stadgarnas tolkning gäller den tolkning styrelsen biträder. Årsmöte eller medlemsmöte skall sedan ta ställning till frågan och ändra eller förtydliga stadgarna.

§9 Utträde / Uteslutning
9.1 Medlemskap upphör om medlem begär utträde ur föreningen, eller vid utebliven inbetalning av medlemsavgift vid årsskiften.
9.2 Medlem som bryter mot stadgar, skadar föreningens syfte, mål eller inriktning riskerar uteslutning. Beslut om uteslutning tages av kommande årsmöte. Styrelsen kan fatta interimiskt beslut i väntan på årsmötets beslut. Medlem som önskar återinträde kan på egen begäran få sitt fall prövat tidigast årsmötet som infaller året efter det årsmöte som beslutade om densammes uteslutning.

§10 Föreningens upplösning
10.1 Föreningens upplösning måste behandlas på årsmöte. I kallelse skall det klart framgå att upplösning diskuteras.
10.2 Föreningen kan ej upplösas om fem medlemmar eller fler vägrar godkänna upplösandet.
10.3 Vid upplösning skall föreningens tillgångar användas för att täcka eventuella skulder. Eventuellt överskott skänkes till välgörenhetsorganisation. 

Nice to know

Salsahygien

När och hur ge dansfeedback

Styrelsen - vald 20210325

Niklas har dansat salsa sedan början av 2017. Och har nu börjat få ordning på takten. Jobbar med föreningens kommunikation. Drömmer om att spela congas .

Lollo har dans och musikalitet i sig sedan barnsben. Du möter henne på intros och kurser förutom på dansgolvet på Havanna.

Louise är föreningens sekreterare som har koll på allt. Reaggeton är en annan specialgren.

Ulrika är föreningens superkassör. Ordning och reda samt gärna kizomba och fox däremellan är Ulrikas motto. 

Anna Maria var styrelsens ambassadör i Bristol som nu återvänt till hemstaden. Förutom latinskt dansar hon gärna också swing och lindyhop.

Anna är föreningens tekniska rådgivare. Hon har varit salsaperiodare sedan 2015, men har nu fallit helt för både pardans, footwork och rumba.